Privacyverklaring ARTES

De Artes Group (hierna ARTES), gevestigd te 9150 Kruibeke, Burchtstraat 89, vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.
Bij de verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door een email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hieronder vermeld.
  1. Toepassingsgebied

ARTES is de Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
ARTES bestaat uit volgende ondernemingen en participaties:
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door ARTES worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

  1. Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)
‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan ARTES zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).
‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan ARTES zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van ARTES verwerkt.

  1. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

ARTES verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ARTES verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.
Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.
ARTES kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

 
  1. Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

ARTES verwerkt Persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

ARTES neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

  1. Toegang door en doorgifte aan derden

ARTES verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast kan ARTES uw Persoonsgegevens aan derden verschaffen met het oog op het door deze derde verzorgen van marketing-activiteiten voor ARTES.

  1. Duur van de verwerking

ARTES houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

  1. Vertrouwelijkheid en beveiliging

ARTES verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan ARTES bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij ARTES desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens bewaard worden op servers bij Verwerkers in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij evenwel steeds om Verwerkers die aangesloten zijn bij de EU-US Privacy Shield.

  1. Uw rechten

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door ARTES. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij ons een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar info@artesgroup.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.
Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

            Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
            Drukpersstraat 35
            1000 BRUSSEL
            Tel. 02/274.48.00
            Fax. 02/274.48.35
            commission@privacycommission.be
           
 
  1. Contactgegevens

           ARTES
           Burchtstraat 89
           9150 KRUIBEKE
           +32 3 744 07 44
            info@artesgroup.be
 
 

Terug naar de hoofdpagina